Lees het laatste nieuws van Santosh Holistic op mijn blogpagina

Algemene voorwaarden

- Een plek waar het goed geregeld is -

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Santosh Holistic, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Consult / Massage / Knuffelsessie

Consult / Massage / Knuffelsessie vindt alleen op afspraak plaats. Een afspraak kan tot 48 uur van tevoren kosteloos telefonisch worden afgezegd. Bij annulering binnen 48 uur of het niet afmelden behoud Santosh Holistic het recht om Consult / Massage / Knuffelsessie in rekening te brengen. Consult / Massage / Knuffelsessie dien je vooraf of direct na afloop van Consult / Massage / Knuffelsessie te betalen. Je ontvangt de factuur via email.

De prijzen van de Gebruiker zijn voor privé personen inclusief BTW, tenzij dit anders is vermeld. Voor bedrijven zijn aangegeven bedragen exclusief BTW.

 

Verantwoordelijkheid Santosh Holistic

Gebruiker is ervaren in het begeleiden van individuen en heeft de veiligheid en integriteit van de Opdrachtgever hoog in het vaandel staan.

Gebruiker zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Gebruiker verplicht zich de Opdrachtgever correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Gebruiker houdt een dossier bij, welke de Opdrachtgever ten alle tijden mag inzien. Dit is niet van toepassing op de eenmalige behandelingen die de

Gebruiker ook verzorgd, hier worden geen dossiers bij gehouden.

Beëindiging van het behandeltraject kan te alle tijde geschieden, Gebruiker zal u dan wel een advies mee geven bij wie u verder hulp zou kunnen zoeken.

 

Verantwoordelijkheid opdrachtgever

Santosh Holistic is complementaire zorg en is in geen beding vervanging van de reguliere gezondheidszorg. Je dient dan ook ten alle tijde bij twijfel de reguliere gezondheidskunde in je proces te betrekken.

De Opdrachtgever verplicht zich middels het intake/anamneseformulier relevante informatie aan Gebruiker te verstrekken.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming Santosh Holistic audio en/of video opnames te maken tijdens Consult / Massage / Knuffelsessie.

 

Betaling en incassokosten

Voor zover betaling achteraf met Santosh Holistic is overeengekomen dient de betaling steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Santosh Holistic aan te geven wijze. Indien je in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan ben je van rechtswege in verzuim.

Je bent alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat je in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Er komt je geen beroep toe op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) .

Evenmin ben je gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien je in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van je verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor jouw rekening. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op jou worden verhaald. Je bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Overmacht

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Gebruiker kan tevens in geval van overmacht er voor kiezen om een gelijkwaardig alternatief aan te bieden, welke de Opdrachtgever moet aanvaarden.

Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Santosh Holistic partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in Santosh Holistic’s vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Santosh Holisitic het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Aansprakelijkheid

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van

Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker.

 

Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Door aanwezigheid van deze algemene voorwaarden op deze website wordt eenieder geacht hiervan ook kennis te hebben genomen.